Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

top

Moje cena je 62 Kč
Moje cena je 88 Kč
Moje cena je 62 Kč

popular

Moje cena je 42 Kč
Moje cena je 42 Kč
Moje cena je 47 Kč

» Reklamační řád
Reklamační řád

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy

(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou a při převzetí nemá vady.

 

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • bylo zboží v odpovídajícím množství,
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
 • které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace nemůže být:

 • pokud informace v objednávce nebyly uvedeny pravdivě, případně byly uvedeny chybně,
 • reklamace chyb (gramatické, textové), které kupující odsouhlasil v grafickém návrhu,
 • přehlédnutí chyb - text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky do grafického programu přesně v podobě, v jaké ho kupující dodá,
 • barevnost oznámení - vyobrazení svatebních tiskovin na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru a
 • nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

 

Zpracování objednávky věnuje prodávající maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces.

I přes snahu prodávajícího může dojít k tomu, že kupující nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. 

 

Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky,

pokud prodávající o neúplnosti objednávky neinformoval kupujícího předem.

Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky ke kupujícímu.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou),

má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Kupující je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu co nejdříve, nejpozději však do dvou (2) týdnů od obdržení.

Pozdější reklamace není možná.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci,

se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 

Reklamace vad produktu musí být uplatněna písemnou formou.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy

Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5.

Kupující je povinen na svoje náklady zaslat dotčený výrobek (svatební tiskoviny a svatební doplňky),

včetně písemného vyrozumění o důvodu uplatňované reklamace, čísla objednávky a dokladu o zaplacení ve vhodném přepravním obalu na uvedenou adresu,

kde bude dále postoupen reklamačnímu řízení.

K reklamaci je nutné zaslat zpět kompletní zakázku, a to v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoli známek užívání.

 

Vadné tiskoviny zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude vada zkoumána ani uznána a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

 

Oprávněnost reklamace bude posouzena a o způsobu vyřízení bude kupující vyrozuměn emailem.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku kupujícího.

V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je prodávající povinen o tom kupujícího vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Při oprávněné reklamaci má prodávající nejdříve právo na náhradní dodávku.

Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese prodávající.

 

Nelze-li vadnou zakázku z nějakých důvodů přepracovat, má kupující právo požádat o snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy a vrácení finanční částky odpovídající hodnotě zakázky.

Z této částky budou zákazníkovi odečteny zasílací náklady, pokud byly součástí zakázky (poštovné).

Na vrácení peněz má dodavatel celkem 30 dní od uznání reklamace.

Reklamační řízení není dodavatelem zpoplatněno ani v případě zamítnutí reklamace. Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet.

 

NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU - Z DŮVODŮ NEMOŽNOSTI KONTROLY NEMŮŽE BÝT PŘEVZATO!!

 

Formulář k reklamaci zboží ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

 

ZWNiNzhhOT