Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

top

Moje cena je 120 Kč
Moje cena je 79 Kč
Moje cena je 120 Kč

popular

Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 58 Kč
Moje cena je 55 Kč

» Reklamační řád
Reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou a při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v bodě 2. tohoto dokumentu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace dále nemůže být:

pokud informace v objednávce nebyly uvedeny pravdivě, případně byly uvedeny chybně,

reklamace chyb (gramatické, textové), které kupující odsouhlasil v grafickém návrhu - kupující si zodpovídá za textovou správnost své objednávky,

přehlédnutí chyb - text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky v přesné podobě, v jaké ho kupující dodá,

barevnost oznámení - vyobrazení svatebních tiskovin na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru a

nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

5. Záruční lhůta začíná plynout okamžikem převzetí zakázky kupujícím od přepravce.

6. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky, pokud prodávající o neúplnosti objednávky neinformoval kupujícího předem. Předmětem reklamace nemůže být nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám platným ke dni odeslání objednávky.

7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do dvou (2) týdnů od obdržení zboží. Pozdější reklamace není možná.

8. Kupující uplatní reklamaci nejdříve elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího. Kupující je povinen pravdivě informovat o vadách, měl by uvést své kontaktní údaje a popis závady doložit fotografiemi. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu.

9. Pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je kupující povinen doručit zboží prodávajícímu na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech na internetové stránce www.svatebnioznameni.net.

10. Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata!

11. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel prostřednictvím elektronické pošty od kupujícího informace k reklamovanému zboží / kdy prodávajícímu bylo prostřednictvím přepravce reklamované zboží doručeno. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího o tom, kdy kupující právo uplatnil a co je obsahem reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

13. Při oprávněné reklamaci má prodávající nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady, včetně dopravy v tomto případě nese prodávající.

14. Nelze-li vadnou zakázku z nějakých důvodů přepracovat, má kupující právo požádat o snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy a vrácení finanční částky odpovídající hodnotě zakázky, včetně nákladů spojených s dodáním zboží (pokud bude vrácena celá objednávka).

15. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

16. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění reklamace po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.  Lhůtu pro uplatnění reklamace nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na charakter a vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání. 

Reklamační protokol pro reklamaci zboží ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

M2ZhMmEyMm