Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.

Moje cena je 61 Kč
Moje cena je 40 Kč
Moje cena je 82 Kč

» Reklamační řád
Reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že smluvené zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství,

• zboží je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy a

• zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

 

3. Ustanovení uvedená v bodu dva (2) tohoto dokumentu se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci nebo změna použitých komponentů liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

4. Práva z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží:

pokud informace v objednávce nebyly uvedeny pravdivě, případně byly uvedeny chybně a takto byly odsouhlaseny k tisku,

• u chyb (gramatických, grafických a textových), které byly kupujícím odsouhlaseny k tisku,

 pokud z důvodu odlišného nastavení monitoru kupujícího, neodpovídá barevný odstín svatebních tiskovin zobrazených na webové stránce prodávajícího skutečnému barevnému odstínu tiskovin,

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

• u vady, která vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem či mechanickým poškozením kupujícího,

• u neúplného dodání zboží, pokud prodávající o neúplnosti objednávky informoval kupujícího předem,

u vady vzniklé v důsledku vnějších událostí mimo vliv prodávajícího a

• u nesplnění požadavků, které odporují těmto obchodním podmínkám prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

 

5. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající v přiměřené době od vytknutí vady uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Kupující může uplatnit jednoduchou reklamaci elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Kupující je povinen pravdivě informovat prodávajícího o vadách (prodlení se zpracováním zakázky, záměna zakázky, nesprávné množství, nesprávná výroba, ztráta zakázky, příp. jiná vada) a popis závady doložit fotografiemi, uvést své kontaktní údaje a prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu.

7.  Pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je kupující povinen doručit zboží prodávajícímu na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Pro reklamaci zboží může kupující využít reklamační protokol poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

9.  Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující může od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

10. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

11. Nelze-li vadnou zakázku nebo její část z nějakého důvodu vyrobit znovu, má kupující právo požádat o snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy.

12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační protokol pro reklamaci zboží ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

Tábor 6. 1. 2023

ZTAyY