Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

Moje cena je 83 Kč
Moje cena je 70 Kč
Moje cena je 55 Kč

» Reklamační řád
Reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Ustanovení uvedená v bodu 2. tohoto dokumentu se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

4. Práva z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží:

pokud informace v objednávce nebyly uvedeny pravdivě, případně byly uvedeny chybně a takto byly odsouhlaseny k tisku,

 pokud z důvodu odlišného nastavení monitoru kupujícího, neodpovídá barevný odstín svatebních tiskovin zobrazených na webové stránce prodávajícího skutečnému barevnému odstínu tiskovin,

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

• u vady, která vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem či mechanickým poškozením kupujícího,

• u neúplného dodání zboží, pokud prodávající o neúplnosti objednávky informoval kupujícího předem,

u vady vzniklé v důsledku vnějších událostí mimo vliv prodávajícího a

• u nesplnění požadavků, které odporují těmto obchodním podmínkám prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

 

5. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout a zjistit vadu, nejpozději však do dvou (2) týdnů od převzetí zboží. Pozdější reklamace není možná. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve po zjištění, nejpozději však v rámci zákonné lhůty stanovené pro reklamaci.

7. Kupující uplatní reklamaci nejdříve elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího. Kupující je povinen pravdivě informovat o vadách, měl by uvést své kontaktní údaje a popis závady doložit fotografiemi. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu.

8.  Pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je kupující povinen doručit zboží prodávajícímu na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech na internetové stránce www.svatebnioznameni.net.

9. Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata! Pro reklamaci zboží může kupující využít reklamační protokol poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

10. Prodávající je povinen kupujícím vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

11. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující může od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

13. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Při oprávněné reklamaci má prodávající nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady, včetně dopravy v tomto případě nese prodávající.

15. Nelze-li vadnou zakázku z nějakého důvodu vyrobit znovu, má kupující právo požádat o snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy a vrácení finanční částky odpovídající hodnotě zakázky, včetně nákladů spojených s dodáním zboží (pokud bude vrácena celá objednávka).

16. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

17. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Reklamační protokol pro reklamaci zboží ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

Tábor 6. 1. 2023

MTg3OTY2O