Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

top

Moje cena je 74 Kč
Moje cena je 120 Kč
Moje cena je 70 Kč

popular

Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč

» Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy

1. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

3. Svatební tiskoviny a svatební doplňky, nabízené prostřednictvím internetového obchodu www.svatebnioznameni.net, jsou vyráběny pouze zakázkově, řídí se tedy dle podmínek zakázkové výroby. Výrobky jsou vyráběné přímo na míru kupujícího, a to na základě § 53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Jedná se o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zákazník nemá právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu.

Zaslaná objednávka svatebních tiskovin a svatebních doplňků je závazná. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do doručení potvrzení objednávky (akceptace) kupujícímu prodávajícím nebo do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě stornování objednávky kupujícím v průběhu zpracování objednávky (grafické práce na zakázce, tisk, expedice), případně nekomunikace ze strany kupujícího s prodávajícím v průběhu zpracování objednávky (vyjádření ke grafickým náhledům, úhrada za zakázku), je kupující povinen veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky uhradit dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 2. tohoto dokumentu či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4. tohoto dokumentu se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na elektronickou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech na internetové stránce www.svatebnioznameni.net. Prodávající potvrdí přijetí kupujícímu bezodkladně na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající kupujícího upozorňuje, aby v žádném případě neposílal vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků!

7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4. tohoto dokumentu vrátí prodávající kupní cenu za zboží, včetně nákladů spojených s dodáním (při vrácení jen části objednávky se cena za poštovné nevrací) přijatou od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere kupující - spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči kupujícímu - spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. V případech, kdy má kupujícíspotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím v těchto případech:

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. 

Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit zhotovení objednávky, po předchozím oznámení kupujícímu, bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod, v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany kupujícího.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit.

Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny. 

V takovém případě o tom prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. 

11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

MDZmMzY