Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

Moje cena je 70 Kč
Moje cena je 83 Kč
Moje cena je 58 Kč

» Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Jedná se tedy o svatební tiskoviny a svatební doplňky vyrobené podle požadavku kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

2. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě stornování objednávky kupujícím v průběhu zpracování objednávky (grafické práce na zakázce, tisk, expedice), případně nekomunikace ze strany kupujícího s prodávajícím v průběhu zpracování objednávky (vyjádření ke grafickým náhledům, úhrada za zakázku), je kupující povinen veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky uhradit dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 1. tohoto dokumentu či o jiný zákonem stanovený případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodu 3. tohoto dokumentu na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Kupující též oznámí odstoupení od kupní smlouvy na elektronickou adresu prodávajícího: info@svatebnioznameni.net.

Prodávající kupujícího upozorňuje, aby v žádném případě neposílal vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků!

5. Prodávající potvrdí přijetí kupujícímu bezodkladně na adresu elektronické pošty kupujícího.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s bodem 3. tohoto dokumentu, kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s bodem 3. tohoto dokumentu, vrátí prodávající peněžní prostředky, plně odpovídající ceně zboží, přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupujícímu peněžní prostředky již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

8. Vrátí-li kupující zboží poškozené či jakkoli znehodnocené, má prodávající nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že poskytnutý dárek nebude kupujícím vrácen zpět prodávajícímu, bude takové nevrácení považováno za bezdůvodné obohacení kupujícího a nebude-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení (dárku) dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

11. Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

Tábor 6. 1. 2023

OTAxZDY