Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.

Moje cena je 146 Kč
Moje cena je 43 Kč
Moje cena je 53 Kč

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen nařízení GDPR).

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Miroslava Kobernová, se sídlem Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, identifikační číslo: 65947568, zapsaná v registru Živnostenského úřadu města Tábor pod č.j.: OŽ/2249/2008/Pa/2 (dále jen Správce), která je provozovatelem elektronického obchodu www.svatebnioznameni.net.

 

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou:

adresa pro doručování: Havanská 2811, 390 05 Tábor 5, adresa elektronické pošty: info@svatebnioznameni.net, telefon: + (420) 777 061932.

 

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1. Správce zpracovává jen takové osobní údaje, které jste mu poskytl (a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto Správci dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy), čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR (plnění právní povinnosti) a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem Správce).

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit. Plnění právních povinností vůči státu (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění příslušných právních předpisů, například v rámci účetní a reklamační agendy či v součinnosti s orgány veřejné moci. Oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Sběr statistických a analytických cookies za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách může být rovněž považováno za zpracování osobních údajů.

 

4.2. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

 

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1. Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu, po kterou je Správce povinen, jakožto Správce osobních údajů, uchovávat osobní údaje na základě zákonných povinností.

 

5.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje Správcem uchovávány jsou 3 roky od ukončení smluvního vztahu.

 

5.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé Správce)

 

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou:

 

Firmy zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu

  - Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal),

  - firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a

  - firma Casablanca INT (provozovatel datového centra).

 

Zpracovatelé polygrafických služeb, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Zpracovatelských smluv.

 

Česká pošta s. p. (přepravní společnost).

 

Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

6.2. Správce zpracovává Vaše osobní údaje výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

7. SOUBORY COOKIES

 

7.1. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Správce informuje, že webové stránky www.svatebnioznameni.net využívají pro zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb a analýze návštěvnosti webových stránek soubory cookies (sušenky). Správce používá soubory cookies na základě souhlasu návštěvníka webových stránek.

 

7.2. Návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s používáním cookies nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si návštěvník přeje svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, provede příslušné nastavení svého internetového prohlížeče.

 

7.3. Analytické cookies, nástroje Google Analytics, poskytované společností Google Inc. (Google), jsou používány pouze pro statistické účely (k měření návštěvnosti), bez jakýchkoli marketingových, remarketingových nebo reklamních rozšíření. Veškerá data jsou posuzována v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Informace o těchto nástrojích najdete také na http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/types/.

Jejich závazky týkající se ochrany osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

8.1. Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

 

• právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR,

• právo na opravu Vašich osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR,

• právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 nařízení GDPR,

• právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 nařízení GDPR a

• právo na přenositelnost Vašich osobních údajů dle čl. 20 nařízení GDPR.

 

8.2. Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný Správci odvolat dle čl. 7 nařízení GDPR. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na elektronické adrese info@svatebnioznameni.net.

 

8.3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 nařízení GDPR.

 

8.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem.

 

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

9.3. Správce prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Správce, které určují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce a spolupracujících firem a jsou povinny zachovat mlčenlivost o osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních.

9.4. Po ukončení poskytování plnění je Správce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona (například pro zákonné potřeby Policie).

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

10.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen (a) s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.

 

10.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu, potvrzujete, že poskytnuté údaje jsou přesné a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 

10.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 9. 2020

NTc0YjA5Y