Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

top

Moje cena je 62 Kč
Moje cena je 100 Kč
Moje cena je 62 Kč

popular

Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 47 Kč

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují pro objednané zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího https://www.svatebnioznameni.net. Platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak.

Při uzavírání kupní smlouvy se vychází ze skutečnosti, že kupující je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a dalšími níže popsanými body.

Dodavatelem těchto výrobků je: Miroslava KOBERNOVÁ, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, IČ:659 47 568.
Firma je zapsána v registru živnostenského úřadu města Tábor pod č.j.: OŽ/2249/2008/Pa/2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) firmy Miroslava Kobernová, se sídlem Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, identifikační číslo: 659 47 568, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu města Tábor pod č.j. OŽ/2249/2008/Pa/2 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.svatebnioznameni.net (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.  
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující provádí objednávání svatebních tiskovin a doplňků bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace: 


• o objednaném zboží (počty kusů, podklady pro potisk tiskovin), 
• o způsobu úhrady kupní ceny zboží, 
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží  
• kontaktní údaje (dále společně jen jako objednávka).

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme. 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na "Objednat moje oznámení". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího) odesláno potvrzení o zařazení objednávky do fronty ke zpracování spolu se souhrnem objednávky. Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího. V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nesrovnalosti v podkladech pro plnění kupní smlouvy) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně emailem). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za NEPLATNOU. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí (akceptací) objednávky svatebních tiskovin, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 

 1. OBJEDNÁVKA

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme.

Kupující bere na vědomí možnost odchylky mezi barvou zobrazenou na monitoru a skutečnou barvou svatebního oznámení. 

4.2. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího), odesláno potvrzení o zařazení objednávky do fronty ke zpracování spolu se souhrnem objednávky. Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího. V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

4.3. O zahájení zpracování objednávky je kupující informován emailem. Podklady z objednávky se předávají grafikovi ke zpracování. Připravená korektura ke schválení spolu s cenovou kalkulací je kupujícímu zaslána na uvedený email v objednávce nejpozději do 3 - 4 pracovních dnů.

 • Kupující provede důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.
 • Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu.
 • Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím emailové komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.
 • Oznámení je předáno do výroby až po písemném /emailem/ odsouhlasení. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.
 • Změny v textu po odsouhlasení korektury již bohužel nejsou možné, protože se zakázka předává do tiskové fronty.
 • Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky přesně v podobě, v jaké ho kupující dodá.
 • Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel! Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

Grafický návrh a další dvě úpravy/korektury náhledu svatebních tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou bezplatné. Každá další korektura - zaslání nových náhledů emailem (ne z viny prodávajícího), je zpoplatněna dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

4.4. Na základě potvrzení korektury a schválení k tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 - 15 pracovních dnů. V případě expresní zakázky je termín zhotovení do 7 pracovních dnů od potvrzení korektury a schválení k tisku. Expresní výroba je podmíněna jednorázovým příplatkem dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

 

 1. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 


• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,   

                                                            

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího po odsouhlasení korektury

(vytištěná objednávka je odesílána až po připsání platby na náš účet).

Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od přepravce. Při platbě bankovním převodem je kupní cena splatná po předání zakázky do výroby, nejpozději však před odesláním vyrobené zakázky na adresu objednavatele.

Při platbě předem bankovním převodem je nutno uvést přesně variabilní symbol, aby bylo možné platbu správně identifikovat. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího. Při tomto způsobu platby je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození při dopravě, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany přepravce neopravňuje kupujícího k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na dodání zboží se stanovují podle aktuálně platného ceníku dopravce a jsou neměnné.
Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje u objednávek od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4. a 5.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením výroby, pokud usoudí, že se jedná o zákazníka se špatnou platební morálkou. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se  nepoužije. 

5.5. Při tisku více než 100 ks svatebních oznámení si prodávající vyhrazuje právo žádat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením výroby.

5.6. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad / fakturu, který je zároveň i dodacím listem. Prodávající není plátce DPH.

5.7. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. 

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.


5.9. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. 


Prodávající doručuje zboží prostřednictvím provozovatele přepravních služeb: 
Česká pošta s. p.


V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zásilky odeslané prostřednictvím přepravce Česká pošta s. p. je kupující, v případě nezastižení při donášce do domu, povinen vyzvednout v úložním termínu na dané pobočce přepravce.

5.11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Toto však bude uskutečněno pouze po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím. 

5.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.13. Za splnění kupní smlouvy prodávajícím se rozumí předání zakázky přepravci Česká pošta s. p., který doručí zásilku na adresu kupujícího. O předání zakázky přepravci je kupující informován emailem s odkazem pro sledování zásilky na webových stránkách České pošty s. p. Při pozdějším dodání Českou poštou s. p. nebo ztrátě zásilky, za termín dodání prodávající nezodpovídá. 

5.14. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednaný termín vyhotovení zakázky.

5.15. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. V souladu se zákonem č 89/2012 Sb., Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.  

Výroba svatebních tiskovin a svatebních doplňků nabízené prostřednictvím internetového obchodu https://www.svatebnioznameni.net je vždy vyráběna pouze zakázkově, řídí se dle podmínek zakázkové výroby. Jedná se o výrobky, vyráběné přímo na míru kupujícího, a to na základě §53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu.

Zaslaná objednávka svatebních tiskovin s tiskem a svatebních doplňků je závazná. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího v průběhu zpracování objednávky (grafické úpravy, tisk, expedice), je kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky.

 

6.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

 1. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužívané, nepoškozené a neopotřebované. Zboží nesmí nést známky používání. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 2. Zboží doručit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího: Miroslava Kobernová, Havanská 2811, 390 05 Tábor 5 (nezapomeňte pojistit zásilku do výše hodnoty zboží a zabezpečit v obálce - zásilce proti poškození při přepravě) spolu s přiloženým formulářem o "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy" a originál fakturou - daňovým dokladem. Žádost musí obsahovat veškeré identifikační informace.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

6.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6.7.  Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování objednávky po předchozím oznámení kupujícímu, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany kupujícího. Prodávající si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech nedostupnosti nebo v případě, že se objednané zboží již neprodává nebo nedodává. 

6.8. Prodávající je oprávněný odstoupit od vyhotovení objednávky v případě, že bude zjištěno, že odporuje etickým pravidlům prodávajícího nebo právním předpisům. Do této kategorie spadají zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod skupiny nebo jednotlivce apod.

6.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.10. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. 
Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny. 6.11. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, nebo v případě maření doručení (nebo opakovaném doručení) přepravcem, dochází ze strany kupujícího k porušení kupní smlouvy.

Kupující je ze strany prodávajícího vždy v den expedice informován o předání zásilky přepravní službě. Na adresu elektronické pošty, kromě informace o předání zásilky přepravní službě, obdrží kupující i číslo zásilky, včetně přímého odkazu na zásilku kupujícího na on-line stránky České pošty, kde může sledovat doručení a uložení zásilky. Dále je opakovaně upozorněn na povinnost vyzvednutí zásilky, proto veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámení o uložení zásilky na pobočce ČP apod.) jsou brána za zcela účelová. 

6.12. Pokud však kupující nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodávajícímu nezbývá, než pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají. 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Zpracování objednávky věnuje prodávající maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu prodávajícího může dojít k tomu, že kupující nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou a při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • zboží je v odpovídajícím množství,
 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace nemůže být:

 • pokud informace v objednávce nebyly uvedeny pravdivě, případně byly uvedeny chybně,
 • reklamace chyb (gramatické, textové), které kupující odsouhlasil v grafickém návrhu, kupující si zodpovídá za textovou správnost své objednávky,
 • přehlédnutí chyb - text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky do grafického programu přesně v podobě, v jaké ho kupující dodá,
 • barevnost oznámení - vyobrazení svatebních tiskovin na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru a
 • nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

7.3. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky, pokud prodávající o neúplnosti objednávky neinformoval kupujícího předem.

Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky ke kupujícímu.

7.4. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.5. Kupující je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu co nejdříve, nejpozději však do dvou (2) týdnů od obdržení. Pozdější reklamace není možná. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

7.6. Reklamace vad produktu musí být uplatněna písemnou formou. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5.

7.7. Kupující je povinen na svoje náklady zaslat dotčený výrobek (svatební tiskoviny a svatební doplňky), včetně písemného vyrozumění o důvodu uplatňované reklamace, čísla objednávky a dokladu o zaplacení ve vhodném přepravním obalu na uvedenou adresu, kde bude dále postoupen reklamačnímu řízení. K reklamaci je nutné zaslat zpět celou zakázku, a to v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoli známek užívání a kompletní.

Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude vada zkoumána ani uznána a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady. 

V rámci reklamačního řízení je kupující povinen pravdivě informovat o vadách, pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je kupující povinný písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě.

Vadné tiskoviny zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.

7.8. Oprávněnost reklamace bude posouzena a o způsobu vyřízení bude kupující vyrozuměn emailem.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku kupujícího. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je prodávající povinen o tom kupujícího vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Při oprávněné reklamaci má prodávající nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese prodávající.

7.9. Nelze-li vadnou zakázku z nějakých důvodů přepracovat, má kupující právo požádat o snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy a vrácení finanční částky odpovídající hodnotě zakázky. Z této částky budou zákazníkovi odečteny zasílací náklady, pokud byly součástí zakázky (poštovné).

7.10. Na vrácení peněz má dodavatel 30 dnů od uznání reklamace. Reklamační řízení není dodavatelem zpoplatněno ani v případě zamítnutí reklamace. Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží. Produkt zůstává vlastnictvím firmy Miroslava Kobernová až do úplného zaplacení všech položek dané objednávky.

8.2. Kupující, který zadává objednávku ke zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

8.3. V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí prodávající jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

8.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@svatebnioznameni.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs


Pro možnost řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen (nařízení GDPR), související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Prodávající nezasílá žádná obchodní sdělení související s nabídkami zboží, službami nebo podnikem prodávajícího.

Prodávající nesbírá osobní údaje fyzických osob pro marketingové účely.

Prodávající pouze zasílá na elektronickou adresu kupujícího informace související s jeho uskutečněnou objednávkou.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA - EET

12.1. Nepřijímáme platby v hotovosti dle § 5 zákona 112/2016 Sb. Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím České pošty se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitel, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, adresa elektronické pošty: info@svatebnioznameni.net, telefon: (+420) 777 061932. 

 

 
Tábor 25. března 2019

 

N2Y5NjljM