Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

top

Moje cena je 85 Kč
Moje cena je 120 Kč
Moje cena je 120 Kč

popular

Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednané zboží ze sortimentu uvedeného na internetovém obchodě prodávajícího www.svatebnioznameni.net.

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak.

Při uzavírání kupní smlouvy se vychází ze skutečnosti, že kupující je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a dalšími níže popsanými body.

Dodavatelem těchto výrobků je: Miroslava KOBERNOVÁ, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, IČO: 65947568.
Firma je zapsána v registru Živnostenského úřadu města Tábor pod č.j.: OŽ/2249/2008/Pa/2.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) firmy Miroslava Kobernová, se sídlem Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, identifikační číslo: 65947568, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu města Tábor pod č.j. OŽ/2249/2008/Pa/2 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svatebnioznameni.net (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující objednává zboží ze sortimentu uvedeného v internetovém obchodě www.svatebnioznameni.net bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:


o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), ceně zboží, počtu objednávaných kusů, informace o parametrech zboží (text, typ písma, barva písma),
o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
o nákladech spojených s dodáním zboží a
kontaktní údaje kupujícího (dále společně jen jako objednávka).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odesíláme a těšíme se …. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, jejich počty, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena zasláním potvrzení o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.

3.12. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nesrovnalosti v podkladech pro tisk svatebních tiskovin) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně elektronickou poštou).

3.14. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek.

3.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4. OBJEDNÁVKA

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce prodávajícího a potvrzením kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme!

Kupující bere na vědomí možnost odchylky mezi barvou svatebních tiskovin zobrazenou na monitoru a skutečnou barvou svatebního oznámení. 

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné odchylky u svatebních tiskovin, jako je např. změna materiálu nebo barevnost produktu.

4.2. Po odeslání objednávky je na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího) odeslán souhrn objednávky s potvrzením o zařazení objednávky do fronty ke zpracování. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

Prodávající doporučuje potvrzení se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolovat, zda je v objednávce vše dle přání kupujícího. Pokud kupující zjistí v odeslané objednávce nějaké nepřesnosti, je povinen doplňující podklady k uskutečněné objednávce zaslat co nejdříve jako reakci na elektronickou poštu se souhrnem objednávky, aby byla zachována historie komunikace.

V případě nedoručení automaticky vygenerovaného potvrzení z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího elektronické schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

4.3. O zahájení výrobního procesu objednávky je kupující informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Podklady z objednávky se upravují do vybraných svatebních tiskovin. Připravená korektura ke schválení spolu s celkovou cenou za objednávku je kupujícímu zaslána na elektronickou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do 3 - 4 pracovních dnů.

4.4. Kupující provede u zaslaného náhledu důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Od kupujícího se očekává nejen odsouhlasení grafické přípravy, ale především autorizace textu!

Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu. Po tomto odsouhlasení přebírá veškerou odpovědnost za textovou a rozměrovou správnost kupující!

Odsouhlasením korektury potvrzuje kupující jak celkovou cenu za zakázku, tak i závaznou objednávku. Odsouhlasená korektura slouží jako podklad pro výrobu a je směrodatná.

Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím elektronické komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

Schválení grafického návrhu a cenové kalkulace je nutné provést písemně /elektronickou poštou/. Pro zachování historie komunikace je doporučeno reagovat na elektronickou komunikaci s náhledem svatebních tiskovin. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.

Změny v textu po odsouhlasení korektury již nejsou možné, protože se zakázka předává do tiskové fronty.

Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky v přesné podobě, v jaké ho kupující dodá. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!

Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

4.5. Vyžádané změny v náhledu ze strany kupujícího je doporučeno zaslat jako reakci na zaslanou elektronickou komunikaci s korekturou, aby byla zachována historie komunikace. Požadované úpravy textu v náhledech zasíláme do dvou pracovních dnů od zaslání požadavku.

4.6. Grafický návrh a další dvě grafické úpravy náhledu svatebních tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou již zahrnuty v ceně svatebních tiskovin. Jedná se o změnu fontu, změnu velikosti písma, barvu písma, počty kusů, opravy chyb v textu a všechny grafické úkony na žádost snoubenců.

Každá další úprava nad tento limit - zaslání nových náhledů elektronickou poštou (ne z viny prodávajícího) - je zpoplatněna dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

4.7. Na základě potvrzení a schválení korektury svatebních tiskovin k tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 – 20 pracovních dnů od připsání platby za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího.

Doba potřebná k vytištění závisí na vytíženosti ve výrobě a na výrobní složitosti svatebních tiskovin. Mimo svatební sezónu mohou být výrobní lhůty kratší. Ve svatební sezóně a v době dovolených naopak delší.

V případě expresní zakázky je termín zhotovení do 8 pracovních dnů od potvrzení korektury a schválení k tisku. Expresní výroba je podmíněna jednorázovým příplatkem dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

5. CENA ZA ZBOŽÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, a to po odsouhlasení korektury.

Platební údaje k platbě bankovním převodem budou kupujícímu zaslány elektronickou poštou po odsouhlasení korektury a celkové ceny za zakázku.

Kupní cena za objednané zboží je splatná před zahájením výroby, a to do 2 dnů od odeslání výzvy k platbě. Okamžikem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího je závazek splněn, zakázka je předána do tiskové fronty a běží lhůta na výrobu svatebních tiskovin.

Při platbě bankovním převodem je nutné uvést přesně variabilní symbol, aby bylo možné platbu správně identifikovat. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího.

Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.13.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. 

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.

5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v tištěné podobě společně s vyrobenou zakázkou nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.7. Prodávající doručuje zboží pouze po České republice prostřednictvím provozovatele přepravních služeb Česká pošta s. p.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Toto bude uskutečněno po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím. 

5.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození při dopravě. Zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek.

Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.11. Za splnění kupní smlouvy prodávajícím se rozumí předání zakázky přepravci Česká pošta s. p., který doručí zásilku na adresu kupujícího. O předání zakázky přepravci je kupující informován elektronickou poštou s odkazem pro sledování zásilky na webových stránkách České pošty s. p.

Zpoždění dodání ze strany přepravce neopravňuje kupujícího k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem nebo ztrátou zásilky dopravcem.

5.12. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednaný termín vyhotovení zakázky.

5.13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

6.1. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.3. Svatební tiskoviny a svatební doplňky, nabízené prostřednictvím internetového obchodu www.svatebnioznameni.net, jsou vyráběny pouze zakázkově, řídí se tedy dle podmínek zakázkové výroby. Výrobky jsou vyráběné přímo na míru kupujícího, a to na základě § 53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Jedná se o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zákazník nemá právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu.

Zaslaná objednávka svatebních tiskovin a svatebních doplňků je závazná. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do doručení potvrzení objednávky (akceptace) kupujícímu prodávajícím nebo do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě stornování objednávky kupujícím v průběhu zpracování objednávky (grafické práce na zakázce, tisk, expedice), případně nekomunikace ze strany kupujícího s prodávajícím v průběhu zpracování objednávky (vyjádření ke grafickým náhledům, úhrada za zakázku), je kupující povinen veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky uhradit dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

6.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.4. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6.6. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na elektronickou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí přijetí kupujícímu bezodkladně na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající kupujícího upozorňuje, aby v žádném případě neposílal vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků!

6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.4. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu za zboží, včetně nákladů spojených s dodáním (při vrácení jen části objednávky se cena za poštovné nevrací) přijatou od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

6.8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.9. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere kupující - spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči kupujícímu - spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.10. V případech, kdy má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím v těchto případech:

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. 

Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit zhotovení objednávky, po předchozím oznámení kupujícímu, bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod, v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany kupujícího.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit.

Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny. 

V takovém případě o tom prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody.

6.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou a při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.4. Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace dále nemůže být:

pokud informace v objednávce nebyly uvedeny pravdivě, případně byly uvedeny chybně,

reklamace chyb (gramatické, textové), které kupující odsouhlasil v grafickém návrhu - kupující si zodpovídá za textovou správnost své objednávky,

přehlédnutí chyb - text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky v přesné podobě, v jaké ho kupující dodá,

barevnost oznámení - vyobrazení svatebních tiskovin na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru a

nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

7.5. Záruční lhůta začíná plynout okamžikem převzetí zakázky kupujícím od přepravce.

7.6. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky, pokud prodávající o neúplnosti objednávky neinformoval kupujícího předem. Předmětem reklamace nemůže být nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám platným ke dni odeslání objednávky.

7.7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do dvou (2) týdnů od obdržení zboží. Pozdější reklamace není možná.

7.8. Kupující uplatní reklamaci nejdříve elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího. Kupující je povinen pravdivě informovat o vadách, měl by uvést své kontaktní údaje a popis závady doložit fotografiemi. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu.

7.9. Pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je kupující povinen doručit zboží prodávajícímu na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech na internetové stránce www.svatebnioznameni.net.

7.10. Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata!

Pro reklamci zboží může kupující využít reklamační protokol poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

7.11. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel prostřednictvím elektronické pošty od kupujícího informace k reklamovanému zboží / kdy prodávajícímu bylo prostřednictvím přepravce reklamované zboží doručeno. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího o tom, kdy kupující právo uplatnil a co je obsahem reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.12. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.13. Při oprávněné reklamaci má prodávající nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady, včetně dopravy v tomto případě nese prodávající.

7.14. Nelze-li vadnou zakázku z nějakých důvodů přepracovat, má kupující právo požádat o snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy a vrácení finanční částky odpovídající hodnotě zakázky, včetně nákladů spojených s dodáním zboží (pokud bude vrácena celá objednávka).

7.15. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

7.16. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění reklamace po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.  Lhůtu pro uplatnění reklamace nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na charakter a vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání. 

7.17. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně nákladů spojených s dodáním), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@svatebnioznameni.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: www.adr.coi.cz/cs.
Pro možnost řešení spotřebitelských sporů on-line mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:
www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová

adresa: www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8. Kupující, který zadává objednávku ke zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

8.9. V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí prodávající jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

8.10. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webového rozhraní obchodu nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

8.11. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Prodávající nezasílá žádná obchodní sdělení související s nabídkami zboží, službami nebo podnikem prodávajícího. Prodávající nesbírá osobní údaje fyzických osob pro marketingové účely.

10.2. Prodávající zasílá na elektronickou adresu kupujícího pouze transakční emaily - informace související s jeho uskutečněnou objednávkou.

10.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA - EET

12.1. Nepřijímáme platby v hotovosti dle § 5 zákona 112/2016 Sb. Bezhotovostních plateb na bankovní účet prodávajícího se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitel, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol pro reklamaci zboží.

13.5. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování: Miroslava Kobernová, Havanská 2811, 390 05 Tábor 5, adresa elektronické pošty: info@svatebnioznameni.net, telefon: (+420) 777 061932. 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

Reklamační protokol pro reklamaci zboží ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

Tábor 09. 09. 2020

YTNlMW