Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

Moje cena je 60 Kč
Moje cena je 73 Kč
Moje cena je 60 Kč

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednané zboží ze sortimentu uvedeného v internetovém obchodě www.svatebnioznameni.net, který provozuje Miroslava KOBERNOVÁ, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, IČO: 65947568.
Fyzická osoba (podnikatel) je zapsána v registru Živnostenského úřadu města Tábor pod č.j.: OŽ/2249/2008/Pa/2.

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak.

Při uzavírání kupní smlouvy se vychází ze skutečnosti, že kupující je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a dalšími níže popsanými body.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) fyzické osoby (podnikatele) Miroslavy Kobernové, se sídlem Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, identifikační číslo: 65947568, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu města Tábor pod č.j. OŽ/2249/2008/Pa/2 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svatebnioznameni.net (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba (kupující), která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou (podnikatelem), jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující objednává zboží ze sortimentu uvedeného v internetovém obchodě www.svatebnioznameni.net bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko Dát do košíku), ceně zboží, počtu objednávaných kusů, informace o parametrech zboží (text, typ písma, barva písma),

• o způsobu úhrady kupní ceny zboží,  

• o způsobu doručení objednávaného zboží,

o nákladech spojených s dodáním a zaplacením zboží,

kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, elektronická adresa a telefonní číslo) a

odkaz na tyto obchodní podmínky (dále společně jen jako objednávka).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku s povinností platby. Kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku s povinností platby kupující zároveň vyslovuje svůj souhlas s obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, úplné, pravdivé a aktuální.

3.7. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, kterým kupující nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a vyslovení souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami.

3.8. Po odeslání objednávky je na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího) odeslán souhrn objednávky s informací o zařazení objednávky do fronty ke zpracování. Toto oznámení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou souhrnu objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

3.9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena, tj. smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení (akceptací) o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nesrovnalosti v podkladech pro tisk svatebních tiskovin) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně elektronickou poštou).

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, a to k okamžiku doručení akceptace prodávajícímu.

3.13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. OBJEDNÁVKA

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce prodávajícího a potvrzením kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

 Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme!

Kupující bere na vědomí, pokud z důvodu odlišného nastavení monitoru kupujícího, neodpovídá barevný odstín svatebních tiskovin zobrazených na webové stránce prodávajícího skutečnému barevnému odstínu tiskovin.

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné odchylky u svatebních tiskovin, jako je např. změna materiálu nebo drobná odchylka v barevnosti produktu. 

4.2. Po odeslání objednávky je na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího) odeslán souhrn objednávky s informací o zařazení objednávky do fronty ke zpracování. Toto oznámení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou souhrnu objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

4.3. O zahájení výrobního procesu objednávky je kupující informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Podklady z objednávky se upravují do vybraných svatebních tiskovin. Připravená korektura ke schválení spolu s celkovou cenou za objednávku je kupujícímu zaslána na elektronickou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

4.4. Kupující provede u zaslaného náhledu důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Od kupujícího se očekává nejen odsouhlasení grafické přípravy, ale především autorizace textu!

Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu. Po tomto odsouhlasení přebírá veškerou odpovědnost za textovou a rozměrovou správnost kupující!

Odsouhlasením korektury potvrzuje kupující rovněž celkovou cenu za zakázku. Odsouhlasená korektura slouží jako podklad pro výrobu a je směrodatná.

Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím elektronické komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

Schválení grafického návrhu a cenové kalkulace je nutné provést písemně (elektronickou poštou). Pro zachování historie komunikace je doporučeno reagovat na elektronickou komunikaci s náhledem svatebních tiskovin. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.

Změny v textu po odsouhlasení korektury již nejsou možné, protože se zakázka předává do tiskové fronty. Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky v přesné podobě, v jaké ho kupující dodá. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!

Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

4.5. Vyžádané změny v náhledu ze strany kupujícího je doporučeno zaslat jako reakci na zaslanou elektronickou komunikaci s korekturou, aby byla zachována historie komunikace. Požadované úpravy textu v náhledech zasíláme do dvou (2) pracovních dnů od zaslání požadavku.

4.6. Grafický návrh a další dvě grafické úpravy náhledu svatebních tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou již zahrnuty v ceně svatebních tiskovin. Jedná se o změnu fontu, změnu velikosti písma, barvu písma, počty kusů, opravy chyb v textu a další grafické úkony na žádost snoubenců.

 

Každá další úprava nad tento limit - zaslání nových náhledů elektronickou poštou (ne z viny prodávajícího) - je zpoplatněna dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

 

4.7. Na základě potvrzení a schválení korektury svatebních tiskovin k tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do deseti (10) – dvaceti (20) pracovních dnů od připsání platby za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího.

Doba potřebná k vytištění závisí na vytíženosti ve výrobě a na výrobní složitosti svatebních tiskovin. Mimo svatební sezónu mohou být výrobní lhůty kratší. Ve svatební sezóně a v době dovolených naopak delší.

V případě expresní zakázky je po potvrzení korektury a schválení k tisku termín zhotovení do osmi (8) pracovních dnů od připsání platby za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího.

Expresní výroba je podmíněna jednorázovým příplatkem dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

 

4.8. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednaný termín vyhotovení zakázky.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

5.2. Kupní cenu (včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží) dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to po odsouhlasení korektury.

 

Platební údaje k platbě bankovním převodem budou kupujícímu zaslány elektronickou poštou po odsouhlasení korektury a celkové ceny za zakázku.

 

5.3. Kupní cena za objednané zboží je splatná před předáním zakázky do tiskové fronty, a to do dvou (2) pracovních dnů od odeslání výzvy k platbě.

 

5.4. Při platbě bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího. Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

 

5.5. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Zakázka je předána do tiskové fronty a běží lhůta na výrobu svatebních tiskovin.

5.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

5.9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v tištěné podobě společně s vyrobenou zakázkou nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Prodávající doručuje zboží pouze po České republice, a to prostřednictvím provozovatele přepravních služeb Česká pošta s. p.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Toto bude uskutečněno po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů za opakované doručování zboží předem, tj. před opětovným odesláním zásilky.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.6. Za splnění kupní smlouvy prodávajícím se rozumí předání zakázky přepravci Česká pošta s. p., který doručí zásilku na adresu kupujícího. O předání zakázky přepravci je kupující informován elektronickou poštou s odkazem pro sledování zásilky na webových stránkách České pošty s. p.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Jedná se tedy o svatební tiskoviny a svatební doplňky vyrobené podle požadavku kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

7.2. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě stornování objednávky kupujícím v průběhu zpracování objednávky (grafické práce na zakázce, tisk, expedice), případně nekomunikace ze strany kupujícího s prodávajícím v průběhu zpracování objednávky (vyjádření ke grafickým náhledům, úhrada za zakázku), je kupující povinen veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky uhradit dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

7.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. obchodních podmínek či o jiný zákonem stanovený případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 7.3. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na doručovací nebo na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách.

7.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s čl. 7.3. obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží kupující zašle prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s čl. 7.3. obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.7. Vrátí-li kupující zboží poškozené či jakkoli znehodnocené, má prodávající nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že smluvené zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství,

• zboží je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy a

• zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

 

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci nebo změna použitých komponentů liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

8.4. Práva z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží:

pokud informace v objednávce nebyly uvedeny pravdivě, případně byly uvedeny chybně a takto byly odsouhlaseny k tisku,

• u chyb (gramatických, grafických a textových), které byly kupujícím odsouhlaseny k tisku,

 pokud z důvodu odlišného nastavení monitoru kupujícího, neodpovídá barevný odstín svatebních tiskovin zobrazených na webové stránce prodávajícího skutečnému barevnému odstínu tiskovin,

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

• u vady, která vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem či mechanickým poškozením kupujícího,

• u neúplného dodání zboží, pokud prodávající o neúplnosti objednávky informoval kupujícího předem,

u vady vzniklé v důsledku vnějších událostí mimo vliv prodávajícího a

• u nesplnění požadavků, které odporují těmto obchodním podmínkám prodávajícího platným ke dni odeslání objednávky.

 

8.5. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající v přiměřené době od vytknutí vady uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.6. Kupující může uplatnit jednoduchou reklamaci elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Kupující je povinen pravdivě informovat prodávajícího o vadách (prodlení se zpracováním zakázky, záměna zakázky, nesprávné množství, nesprávná výroba, ztráta zakázky, příp. jiná vada) a popis závady doložit fotografiemi, uvést své kontaktní údaje a prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu.

8.7.  Pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je kupující povinen doručit zboží prodávajícímu na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Pro reklamaci zboží může kupující využít reklamační protokol poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

8.8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.9.  Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující může od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

8.10. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8.11. Nelze-li vadnou zakázku nebo její část z nějakého důvodu vyrobit znovu, má kupující právo požádat o snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy.

8.12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně nákladů spojených s dodáním), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.  Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8. Kupující, který zadává objednávku ke zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

9.9. V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí prodávající jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

9.10. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webového rozhraní obchodu nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

9.11. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Prodávající nezasílá žádná obchodní sdělení související s nabídkami zboží, službami nebo podnikem prodávajícího. Prodávající nesbírá osobní údaje fyzických osob pro marketingové účely.

 

11.2. Prodávající zasílá na elektronickou adresu kupujícího pouze transakční emaily - informace související s jeho uskutečněnou objednávkou.

11.3. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. DORUČOVÁNÍ 

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou reklamací a stížností, které mohou být zasílány rovněž na elektronickou adresu prodávajícího. Oznámení dle předchozí věty se prodávajícímu doručují na adresu sídla firmy, kupujícímu pak na adresu bydliště, případně jinou adresu, kterou kupující prodávajícímu písemně oznámil. Oznámení se považuje za doručené okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od kupní smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, aniž by adresát druhou stranu o změně adresy předem písemně informoval.

12.3. Smluvní strany doručují vzájemnou korespondenci prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce a na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných, neúčinných, zdánlivých nebo nevymahatelných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému, zdánlivému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, zdánlivostí či nevymahatelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Změny a dodatky ke kupní smlouvě či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol pro reklamaci zboží.

 

13.6. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb.

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, adresa elektronické pošty: info@svatebnioznameni.net, telefon: (+420) 777061932. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

Reklamační protokol pro reklamaci zboží ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

Tábor 6. 1. 2023

 

MmZkZWIy