Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.

Moje cena je 87 Kč
Moje cena je 95 Kč
Moje cena je 40 Kč

Dodací a platební podmínky
Dodací a platební podmínky

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce prodávajícího a potvrzením kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme!

Kupující bere na vědomí, pokud z důvodu odlišného nastavení monitoru kupujícího, neodpovídá barevný odstín svatebních tiskovin zobrazených na webové stránce prodávajícího skutečnému barevnému odstínu tiskovin.

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné odchylky u svatebních tiskovin, jako je např. změna materiálu nebo drobná odchylka v barevnosti produktu.

Po odeslání objednávky je na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího) odeslán souhrn objednávky s informací o zařazení objednávky do fronty ke zpracování. Toto oznámení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou souhrnu objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

O zahájení výrobního procesu objednávky je kupující informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Podklady z objednávky se upravují do vybraných svatebních tiskovin. Připravená korektura ke schválení spolu s celkovou cenou za objednávku je kupujícímu zaslána na elektronickou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

Kupující provede u zaslaného náhledu důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Od kupujícího se očekává nejen odsouhlasení grafické přípravy, ale především autorizace textu!

Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu. Po tomto odsouhlasení přebírá veškerou odpovědnost za textovou a rozměrovou správnost kupující!

Odsouhlasením korektury potvrzuje kupující rovněž celkovou cenu za zakázku. Odsouhlasená korektura slouží jako podklad pro výrobu a je směrodatná.

Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím elektronické komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

Schválení grafického návrhu a cenové kalkulace je nutné provést písemně (elektronickou poštou). Pro zachování historie komunikace je doporučeno reagovat na elektronickou komunikaci s náhledem svatebních tiskovin. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.

Změny v textu po odsouhlasení korektury již nejsou možné, protože se zakázka předává do tiskové fronty. Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky v přesné podobě, v jaké ho kupující dodá. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!

Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

Vyžádané změny v náhledu ze strany kupujícího je doporučeno zaslat jako reakci na zaslanou elektronickou komunikaci s korekturou, aby byla zachována historie komunikace. Požadované úpravy textu v náhledech zasíláme do dvou (2) pracovních dnů od zaslání požadavku.

Na přijetí žádosti o změnu v náhledu neodpovídáme, zasíláme až upravený náhled.

Grafický návrh a další dvě grafické úpravy náhledu svatebních tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou již zahrnuty v ceně svatebních tiskovin. Jedná se o změnu fontu, změnu velikosti písma, barvu písma, počty kusů, opravy chyb v textu a další grafické úkony na žádost snoubenců.

Každá další úprava nad tento limit - zaslání nových náhledů elektronickou poštou (ne z viny prodávajícího) - je zpoplatněna částkou 150 Kč.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě stornování objednávky kupujícím v průběhu zpracování objednávky (grafické práce na zakázce, tisk, expedice), případně nekomunikace ze strany kupujícího s prodávajícím v průběhu zpracování objednávky (vyjádření ke grafickým náhledům, úhrada za zakázku), je kupující povinen veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky uhradit dle těchto sazeb:

Na zakázce nebyly započaty žádné práce: 0 Kč
Grafické práce na zakázce byly již započaty nebo grafický návrh byl již odeslán k vyjádření: 400 Kč
Zboží bylo vytištěno: 100% ceny objednávky - náklady na dopravu
Zboží bylo odesláno: 100% ceny objednávky + náklady na dopravu a případné vícenáklady s vrácením zásilky + případné administrativní úkony.

OBJEDNÁVKA POZVÁNEK KE STOLU A JMENOVEK KE STOLU

Pokud jsou objednány / doobjednány pozvánky ke stolu samostatně (bez dalších tiskovin), účtuje se za každou textovou variantu příprava tisku ve výši 200 Kč. Cena za přípravu tisku se neprojeví v cenové kalkulaci. O tento specifický úkon bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

Pokud jsou objednány / doobjednány jmenovky ke stolu samostatně (bez dalších tiskovin), účtuje se za grafickou sazbu jmen 200 Kč. Cena za přípravu tisku se neprojeví v cenové kalkulaci. O tento specifický úkon bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

DOTISK SVATEBNÍCH TISKOVIN

Svatební tiskoviny lze doobjednat do tří (3) měsíců po uskutečnění zakázky. Po tuto dobu archivujeme konečná data, která byla použita pro tisk. Po tomto termínu jsou data pro tisk již vymazána.

Pokud je při doobjednávce vše beze změn a předchozí příprava je archivována, účtuje se pouze jednorázový manipulační poplatek za dotisk 100 Kč za každou tiskovou variantu + cena za doobjednané svatební tiskoviny x počet kusů + expediční náklady.

V případě jakékoli změny textu na doobjednávaných tiskovinách je nutné vytvořit nový grafický návrh. Za tyto změny se účtuje předtisková příprava ve výši 350 Kč.

Pokud již nejsou konečná data archivována, je nutné vytvořit novou objednávku.

OBJEDNÁVKA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Dárkové poukazy je možné objednat v hodnotách 500.00 Kč, 1 000.00 Kč a 1 500.00 Kč.

Dárkový poukaz je zasílán pouze v elektronické podobě ve formátu PDF na uvedenou elektronickou adresu v objednávce, a to ihned po připsání kupní ceny na náš bankovní účet, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů.

Dárkový poukaz je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze v celé jeho hodnotě, a to pouze jednou. Při uplatnění dárkového poukazu musí být součet ceny zboží v objednávce (bez poštovného) minimálně roven hodnotě dárkového poukazu. Uplatněním dárkového poukazu, uvedením jeho kódu při online objednávce na www.svatebnioznameni.net, pozbývá  tento dárkový poukaz platnost.

Dárkový poukaz je platný tři (3) měsíce od data vystavení. Po splatnosti nevyužitého dárkového poukazu, pozbývá  tento dárkový poukaz platnost. Dárkový poukaz nelze vrátit ani směnit za hotovost!

Na dárkové poukazy se nevztahují speciální nabídky, dárky ani slevové akce.

MALONÁKLADOVÝ PŘÍPLATEK

Pro objednání jednotlivých svatebních tiskovin jsou stanoveny minimální počty kusů. V případě, že z nějakého důvodu kupující požaduje objednat nižší počet kusů než je minimální počet kusů, je účtován jednorázový příplatek za nestandardní (malonákladový) počet kusů. O tento specifický úkon bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

Při požadavku menšího počtu kusů svatebních oznámení než je minimální počet kusů, je účtován jednorázový příplatek za nestandardní (malonákladový) počet kusů ve výši 400 Kč. 

 

Při požadavku menšího počtu kusů pozvánek ke stolu (katalog Elegantní a Luxusní svatební oznámení) než je minimální počet kusů, je účtován jednorázový příplatek za nestandardní (malonákladový) počet kusů ve výši 200 Kč.

VÝROBNÍ LHŮTA

Na základě potvrzení a schválení korektury svatebních tiskovin k tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do deseti (10) – dvaceti (20) pracovních dnů od připsání platby za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího.

Doba potřebná k vytištění závisí na vytíženosti ve výrobě a na výrobní složitosti svatebních tiskovin. Mimo svatební sezónu mohou být výrobní lhůty kratší. Ve svatební sezóně a v době dovolených naopak delší.

V případě expresní zakázky je po potvrzení korektury a schválení k tisku termín zhotovení do osmi (8) pracovních dnů od připsání platby za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího. 

 

Expresní výroba je podmíněna jednorázovým příplatkem 1 000 Kč.

Pokud žádáte expresní výrobu svatebních oznámení, odešlete objednávku a telefonicky nás kontaktujte. 

Při expresní výrobě kupující věnuje zvýšenou pozornost kontrole objednávky (pravopisu atd.), aby se omezil počet korektur a nedocházelo ke zbytečnému zdržování.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Náklady na doručení jsou ve výši:

100 Kč / platba předem převodem na účet - Doporučené psaní - svatební tiskoviny - jednoduché karty

150 Kč / platba předem převodem na účet - Balík do ruky - svatební tiskoviny skládané, zdobené, svatební doplňky

200 Kč / platba předem převodem na účet - Balík do ruky - svatební stromy, krabičky na výslužky

 

Kupní cenu (včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží) dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to po odsouhlasení korektury.

 

Platební údaje k platbě bankovním převodem budou kupujícímu zaslány elektronickou poštou po odsouhlasení korektury a celkové ceny za zakázku.

 

Kupní cena za objednané zboží je splatná před předáním zakázky do tiskové fronty, a to do dvou (2) pracovních dnů od odeslání výzvy k platbě.

 

Při platbě bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího. Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

 

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Zakázka je předána do tiskové fronty a běží lhůta na výrobu svatebních tiskovin.

 

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nesrovnalosti v podkladech pro tisk svatebních tiskovin), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající doručuje zboží pouze po České republice prostřednictvím provozovatele přepravních služeb Česká pošta s. p.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Toto bude uskutečněno po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů za opakované doručování zboží předem, tj. před opětovným odesláním zásilky.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Za splnění kupní smlouvy prodávajícím se rozumí předání zakázky přepravci Česká pošta s. p., který doručí zásilku na adresu kupujícího. O předání zakázky přepravci je kupující informován elektronickou poštou s odkazem pro sledování zásilky na webových stránkách České pošty s. p.

Tábor 6. 1. 2023

 

YjVjMjJ