Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

top

Moje cena je 120 Kč
Moje cena je 86 Kč
Moje cena je 79 Kč

popular

Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč

Dodací a platební podmínky
Dodací a platební podmínky

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce prodávajícího a potvrzením kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme!

Kupující bere na vědomí možnost odchylky mezi barvou svatebních tiskovin zobrazenou na monitoru a skutečnou barvou svatebního oznámení. 

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné odchylky u svatebních tiskovin, jako je např. změna materiálu nebo barevnost produktu.

Po odeslání objednávky je na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce odeslán souhrn objednávky s potvrzením o zařazení objednávky do fronty ke zpracování. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

Prodávající doporučuje potvrzení se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolovat, zda je v objednávce vše dle přání kupujícího. Pokud kupující zjistí v odeslané objednávce nějaké nepřesnosti, je povinen doplňující podklady k uskutečněné objednávce zaslat co nejdříve jako reakci na elektronickou poštu se souhrnem objednávky, aby byla zachována historie komunikace.

V případě nedoručení automaticky vygenerovaného potvrzení z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího elektronické schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

O zahájení výrobního procesu objednávky je kupující informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Podklady z objednávky se upravují do vybraných svatebních tiskovin. Připravená korektura ke schválení spolu s celkovou cenou za objednávku je kupujícímu zaslána na elektronickou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do 3 - 4 pracovních dnů.

Kupující provede u zaslaného náhledu důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Od kupujícího se očekává nejen odsouhlasení grafické přípravy, ale především autorizace textu!

Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu. Po tomto odsouhlasení přebírá veškerou odpovědnost za textovou a rozměrovou správnost kupující!

Odsouhlasením korektury potvrzuje kupující jak celkovou cenu za zakázku, tak i závaznou objednávku. Odsouhlasená korektura slouží jako podklad pro výrobu a je směrodatná.

Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím elektronické komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

Schválení grafického návrhu a cenové kalkulace je nutné provést písemně /elektronickou poštou/. Pro zachování historie komunikace je doporučeno reagovat na elektronickou komunikaci s náhledem svatebních tiskovin. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.

Změny v textu po odsouhlasení korektury již nejsou možné, protože se zakázka předává do tiskové fronty.

Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky v přesné podobě, v jaké ho kupující dodá. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!

Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

Vyžádané změny v náhledu ze strany kupujícího je doporučeno zaslat jako reakci na zaslanou elektronickou komunikaci s korekturou, aby byla zachována historie komunikace. Požadované úpravy textu v náhledech zasíláme do dvou pracovních dnů od zaslání požadavku.

Na přijetí žádosti o změnu v náhledu neodpovídáme, zasíláme až upravený náhled.

Grafický návrh a další dvě grafické úpravy náhledu svatebních tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou již zahrnuty v ceně svatebních tiskovin. Jedná se o změnu fontu, změnu velikosti písma, barvu písma, počty kusů, opravy chyb v textu a všechny grafické úkony na žádost snoubenců.

Každá další úprava nad tento limit - zaslání nových náhledů elektronickou poštou (ne z viny prodávajícího) - je zpoplatněna částkou 150 Kč.

Zaslaná objednávka svatebních tiskovin a svatebních doplňků je závazná. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do doručení potvrzení objednávky (akceptace) kupujícímu prodávajícím nebo do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě stornování objednávky kupujícím v průběhu zpracování objednávky (grafické práce na zakázce, tisk, expedice), případně nekomunikace ze strany kupujícího s prodávajícím v průběhu zpracování objednávky (vyjádření ke grafickým náhledům, úhrada za zakázku), je kupující povinen veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky uhradit dle těchto sazeb:

Na zakázce nebyly započaty žádné práce: 0 Kč
Grafické práce na zakázce byly již započaty nebo návrh byl již odeslán ke korektuře:
400 Kč
Zboží bylo vytištěno:
100% z ceny objednávky - náklady na dopravu
Zboží bylo odesláno:
100% z ceny objednávky + náklady na dopravu a případné vícenáklady s vrácením zásilky + případné administrativní úkony.

OBJEDNÁVKA POZVÁNEK KE STOLU A JMENOVEK KE STOLU

Pokud jsou objednány / doobjednány pozvánky ke stolu samostatně (bez dalších tiskovin), účtuje se za každou textovou variantu příprava tisku ve výši 200 Kč. Cena za přípravu tisku se neprojeví v cenové kalkulaci. O tento specifický úkon bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

Pokud jsou objednány / doobjednány jmenovky ke stolu samostatně (bez dalších tiskovin), účtuje se za grafickou sazbu jmen 200 Kč. Cena za přípravu tisku se neprojeví v cenové kalkulaci. O tento specifický úkon bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

DOTISK SVATEBNÍCH TISKOVIN

Svatební tiskoviny lze doobjednat do tří (3) měsíců po uskutečnění zakázky. Po tuto dobu archivujeme konečná data, která byla použita pro tisk. Po tomto termínu jsou data pro tisk již vymazána.

Pokud je při doobjednávce vše beze změn a předchozí příprava je archivována, účtuje se pouze jednorázový manipulační poplatek za dotisk 100 Kč za každou tiskovou variantu + cena za doobjednané svatební tiskoviny x počet kusů + expediční náklady.

V případě jakékoli změny textu na doobjednávaných tiskovinách je nutné vytvořit nový grafický návrh. Za tyto změny se účtuje předtisková příprava ve výši 350 Kč.

Pokud již nejsou konečná data archivována, je nutné vytvořit novou objednávku.

OBJEDNÁVKA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Dárkové poukazy je možné objednat v hodnotách 500.00 Kč, 1 000.00 Kč a 1 500.00 Kč.

Dárkový poukaz je zasílán pouze v elektronické podobě ve formátu PDF na uvedenou elektronickou adresu v objednávce, a to ihned po připsání kupní ceny na náš bankovní účet, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Dárkový poukaz je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze v celé jeho hodnotě, a to pouze jednou. Při uplatnění dárkového poukazu musí být součet ceny zboží v objednávce (bez poštovného) minimálně roven hodnotě dárkového poukazu. Uplatněním dárkového poukazu, uvedením jeho kódu při online objednávce na www.svatebnioznameni.net, pozbývá tento dárkový poukaz platnost.

Dárkový poukaz je platný 3 měsíce od data vystavení. Po splatnosti nevyužitého dárkového poukazu, pozbývá tento dárkový poukaz platnost. Dárkový poukaz nelze vrátit ani směnit za hotovost!

Na dárkové poukazy se nevztahují speciální nabídky, dárky ani slevové akce.

MALONÁKLADOVÝ PŘÍPLATEK

Pro objednání jednotlivých svatebních tiskovin jsou stanoveny minimální počty kusů. V případě, že z nějakého důvodu kupující požaduje objednat nižší počet kusů než je minimální počet kusů, je účtován jednorázový příplatek za nestandardní (malonákladový) počet kusů. O tento specifický úkon bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

Při požadavku menšího počtu kusů svatebních oznámení než je minimální počet kusů, je účtován jednorázový příplatek za nestandardní (malonákladový) počet kusů ve výši 400 Kč. 

Při požadavku menšího počtu kusů pozvánek ke stolu (katalog 1 a 2) než je minimální počet kusů, je účtován jednorázový příplatek za nestandardní (malonákladový) počet kusů ve výši 200 Kč.

VÝROBNÍ LHŮTA

Na základě potvrzení a schválení korektury svatebních tiskovin k tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 – 20 pracovních dnů od připsání platby za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího.

Doba potřebná k vytištění závisí na vytíženosti ve výrobě a na výrobní složitosti svatebních tiskovin. Mimo svatební sezónu mohou být výrobní lhůty kratší. Ve svatební sezóně a v době dovolených naopak delší.

V případě expresní zakázky je termín zhotovení do 8 pracovních dnů od potvrzení korektury a schválení k tisku. Expresní výroba je podmíněna jednorázovým příplatkem 1 000 Kč.

Pokud žádáte expresní výrobu svatebních oznámení, odešlete objednávku a telefonicky nás kontaktujte. Při expresní výrobě kupující věnuje zvýšenou pozornost kontrole objednávky (pravopisu atd.), aby se omezil počet korektur a nedocházelo ke zbytečnému zdržování.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, a to po odsouhlasení korektury.

Platební údaje k platbě bankovním převodem budou kupujícímu zaslány elektronickou poštou po odsouhlasení korektury a celkové ceny za zakázku.

Kupní cena za objednané zboží je splatná před zahájením výroby, a to do 2 dnů od odeslání výzvy k platbě. Okamžikem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího je závazek splněn, zakázka je předána do tiskové fronty a běží lhůta na výrobu svatebních tiskovin.

Při platbě bankovním převodem je nutné uvést přesně variabilní symbol, aby bylo možné platbu správně identifikovat. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího.

Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Náklady na doručení jsou ve výši:

100 Kč / platba předem převodem na účet - Doporučené psaní

150 Kč / platba předem převodem na účet - Balík do ruky

180 Kč / platba předem převodem na účet – Balík do ruky – svatební stromy, krabičky na výslužky

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nesrovnalosti v podkladech pro tisk svatebních tiskovin), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající doručuje zboží pouze po České republice prostřednictvím provozovatele přepravních služeb Česká pošta s. p.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Toto bude uskutečněno po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození při dopravě. Zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek.

Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Za splnění kupní smlouvy prodávajícím se rozumí předání zakázky přepravci Česká pošta s. p., který doručí zásilku na adresu kupujícího. O předání zakázky přepravci je kupující informován elektronickou poštou s odkazem pro sledování zásilky na webových stránkách České pošty s. p.

Zpoždění dodání ze strany přepravce neopravňuje kupujícího k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem nebo ztrátou zásilky dopravcem.

Tábor 09. 09. 2020

MDNlYTV